Brain Gym

This small book offers drawings of the 26 Brain Gym activities with simple descriptions of how to do them, written in a simple story form that children can understand. Parents, teachers, and learners seeking more in-depth descriptions and variations for the 26 activities find these in Brain Gym.

Cuốn sách nhỏ này đã được dịch sang 20 ngôn ngữ. Nó cung cấp các bản vẽ của 26 hoạt động Brain Gym với các mô tả đơn giản về cách thực hiện chúng, được viết dưới dạng câu chuyện đơn giản mà trẻ em có thể hiểu được. Phụ huynh, giáo viên và người học đang tìm kiếm các mô tả và biến thể sâu hơn cho 26 hoạt động tìm thấy những điều này trong Brain Gym